Dataetik

I Danmark står vi i en særlig situation med et stort potentiale. Vi er kommet langt med digitalisering, og vi har adgang til store mængder data. Som borgere er vi gode til at tage nye digitale services i brug, og mange virksomheder viser stor omstillingsparathed. Samtidig har vi også en lang tradition for at sætte mennesket i centrum og tænke ansvarligt. Lige præcis den del af vores kultur bliver afgørende i en fremtid, hvor teknologi fylder mere og mere.

 

10 principper og værdier

Velfærd

Behandling af data skal ske med respekt for og hensyn til sociale forhold, samfund og demokrati.

”Vi skal sikre lige muligheder for alle borgere til at deltage aktivt i samfundet, så befolkningen ikke bliver polariseret i et digitalt a- og b-hold, og teknologi kommer til at udfordre vores sammenhængskraft og demokrati.”

Camilla Gregersen, medlem af Dataetisk Råd og formand for Dansk Magisterforening

Værdighed

Behandling af data må ikke anvendes til at skade det enkelte menneske, og mennesker bør have den primære gavn af databehandlingen. Det vil sige, at mennesker skal prioriteres før kommercielle og institutionelle interesser.

”Der skal være en grundlæggende respekt for borgerne i alle digitale løsninger, uanset om det er myndigheder eller private aktører, der står bag. Offentlige it-løsninger skal respektere privatlivets fred for at sikre borgernes tillid, så der ikke sker et skred samfundet, hvor private oplysninger bruges til andre formål end beregnet.”

Camilla Gregersen, medlem af Dataetisk Råd og formand for Dansk Magisterforening.

Privatliv

Behandling af data skal ske med respekt for privatliv og under beskyttelse af personlige oplysninger. Det bør altid overvejes, hvilke data der er nødvendige, fra hvilke kilder data skal indhentes, og hvor følsomme disse data anses for at være. Indhold, omfang og deling af borgernes personlige data bør begrænses mest muligt og ikke opbevares i længere tid end højst nødvendigt.

Selvbestemmelse

Behandling af data skal støtte mennesket i at træffe oplyste og selvstændige valg. Det skal ikke mindske, begrænse eller vildlede menneskets selvbestemmelse. Det enkelte menneske bør have kontrol over egne data, herunder kontrol med hvilke data, der indsamles, hvad de anvendes til og i hvilke sammenhænge.

Lighed

Behandling af data må ikke diskriminere på baggrund af etnicitet, seksualitet, køn, socioøkonomisk baggrund, politiske meninger, religion, fagforeningsmedlemskab, genetiske data, biometriske data, handicap eller andre sundhedsrelaterede data.

Behandling af data må ikke reproducere fordomme, der marginaliserer og stigmatiserer befolkningsgrupper. Der bør målrettet arbejdes for, at ressourcesvage og udsatte borgere får gavn af den teknologiske udvikling. Der skal sikres mangfoldighed og diversitet i udvikling og anvendelse af ny teknologi ved for eksempel inddragelse af relevante faggrupper, brugergrupper og organisationer.

Digitale tjenester skal fungere lige godt for alle. Derfor kan det være et problem, hvis algoritmen bag en tjeneste f.eks. er bygget på data om mænd. Så er der nemlig risiko for, at algoritmen ikke tager højde for informationer og vilkår for kvinder eller andre køn.

Johan Busse, formand for Dataetisk Råd

Frihed

Behandling af data skal ske med respekt for grundlæggende frihedsrettigheder i et demokratisk samfund. Herunder ytrings-, informations-, religions-, forsamlings- og foreningsfrihed.

Hvis du ikke er opmærksom på hvilke data, der bliver indsamlet og delt om dig, risikerer du at dele oplysninger med andre om fx dine politiske holdninger, din tro eller foreninger du er medlem af, selv om du ikke ønsker det.

Johan Busse, formand for Dataetisk Råd

Retssikkerhed

Behandling af data skal støtte mennesket i at træffe oplyste og selvstændige valg. Det skal ikke mindske, begrænse eller vildlede menneskets selvbestemmelse. Det enkelte menneske bør have kontrol over egne data, herunder kontrol med hvilke data, der indsamles, hvad de anvendes til og i hvilke sammenhænge.

Gennemsigtighed

Behandling af data skal være tilstrækkelig gennemsigtig. Der skal være adgang til indsigt i egne data. Der skal informeres klart og forståeligt om behandlingen af data, databehandlingens formål, funktion, sikkerhed og begrænsninger. Bagvedliggende mønstre skal kunne forklares og retfærdiggøres.

”Der er desværre masser af eksempler på uigennemsigtighed, fordi vilkårene til de tjenester, vi downloader, er så omfattende, at det bliver uoverskueligt at læse. En smutvej til at forstå lidt mere, er at tjekke indstillingerne på apps, tage stilling til cookies og skrue på privatindstillingerne på sociale medie profiler.” 

Anette Høyrup, medlem af Dataetik Råd og chefjurist i Forbrugerrådet Tænk 

Sikkerhed

Behandling af data skal være tilstrækkelig sikker, robust og pålidelig. Der skal sikres sikkerhed i opbevaring og deling af data, således at data ikke utilsigtet bliver tilgængelige for uvedkommende personer. Det skal være muligt at overvåge og udøve effektivt tilsyn og kontrol, så fejl og potentielle negative sociale eller etiske konsekvenser kan identificeres, evalueres, dokumenteres og minimeres.

Som privatperson kan du sikre dig ved at anvende digitale tjenester, der kun indsamler de nødvendige data, og hvor det er tydeligt, at systemet beskytter dine data imod hacking, tyveri og anden uberettiget deling og brug. Du må gerne forlange, at der er en forståelig forklaring på, hvad der gøres for at sikre din data. Hvis du er i tvivl, så undlad at bruge produktet eller appen.

Johan Busse, formand for Dataetisk Råd

Ansvarlighed

Det skal være muligt at stille mennesker til ansvar. Det skal i alle led være klart hvem, der er ansvarlig for konsekvenserne for udvikling og anvendelse af data. Det gælder blandt andet udviklere, anvendere, myndigheder, virksomheder, samarbejdspartnere og tredjeparter.

”Datatilsynet er den ansvarlige myndighed, der skal sikre, at virksomheder og myndigheder overholder lovgivningen. Men vi som forbrugere har ansvar for at være kritiske omkring den data, vi deler på nettet - og for at sørge for, at vores computere og telefon er opdateret. Borgerne kan altid bede om indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dem, ligesom de i nogle tilfælde kan bede om få data slettet.” 

Anette Høyrup, medlem af Dataetik Råd og chefjurist i Forbrugerrådet Tænk 

Den teknologiske udvikling rummer store muligheder for vækst og innovation. Det kan og skal vi udnytte i mange sammenhænge. Men med den hastige digitalisering følger også udfordringer og etiske dilemmaer. Det er derfor vigtigt, at vi tager stilling til, hvilken rolle digitale forandringer skal spille – og ikke spille – i vores liv og samfund. Det er afgørende, at udviklingen sker på en etisk ansvarlig måde, hvor mennesket beholder hovedrollen. 

Som vi kender det fra hverdagen, hvor verden ikke er sort eller hvid, og hvor beslutninger ofte kan have både positive og negative konsekvenser, så er beslutninger om indførelse og brug af teknologi også behæftet med store dilemmaer. Spørgsmålene er ofte mangesidede, og der er ikke nødvendigvis ét rigtigt svar. Men det betyder ikke, at alt er lige godt eller lige dårligt. Kort fortalt handler dataetik om at se bredere på samfundsmæssige og menneskelige konsekvenser og reflektere over, hvor samfundet er på vej hen med den konkrete brug af en bestemt teknologi. 

Etik er at gøre det rigtige selvom ingen kigger, og det er som regel vores grundværdier, der guider os. Hverdagen er fuld af situationer, som kalder på en etisk betragtning. Når du handler etisk, prøver du ikke bare at tilgodese dig selv og dine egne interesser, men tager også hensyn til hvad, der er det gode og det rigtige at gøre i den specifikke situation – både i forhold til det enkelte menneske og samfundet.

Dataetik skal forstås som den del af etikken, der angår data. Dataetik handler generelt om god praksis, når man indsamler, bruger og deler data. Dataetik er særlig relevant, når behandlingen af data kan påvirke mennesker og samfund, direkte eller indirekte. Dataetikkens fokus er derfor ikke som sådan på data, men nærmere de menneskelige handlinger som vedrører data. Med andre ord er en problemstilling kun dataetisk, når den omhandler behandling af data.

Hertil skal nævnes, at en problemstilling ikke er dataetisk alene, fordi den vedrører behandling af data. Databehandlingen skal også rejse et etisk dilemma. Det betyder, at der både skal være hensyn, der taler for og imod behandlingen af data. Et dataetisk dilemma opstår, hvis brugen af data er i konflikt med en eller flere af vores samfundsmæssige centrale værdier og principper. 

Dataetik handler om at tage velovervejede beslutninger. Alle valg har konsekvenser og de positive hensyn skal gerne opveje de negative. Det handler om at finde en rimelig balance mellem på den ene side de mange fordele, som anvendelse af data og ny teknologi giver, og på den anden side de konsekvenser som brugen af data kan have for det enkelte menneske og for samfundet på både kort og lang sigt.

Databehandling skal ganske vist ske inden for lovgivningens rammer, men dataetik er ikke jura. Dataetik handler om mere end at overholde de regler, der allerede gælder inden for databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven. At gøre hvad du efter loven har ret til, er ikke altid det samme, som at gøre hvad der er godt eller rigtigt.

Dataetiske værktøjer

Nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med dataetik? 

Se vores dataetiske værktøjer her

Ofte stillede spørgsmål Høringssvar Udgivelse Event